ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

“ᐃᓕᑦᑎᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇ…” ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᐅᑎᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᑰᖓᑕ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓄᑦ

ᒪᐃ 31, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

“ᐃᓕᑦᑎᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇ…” ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᐅᑎᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᑰᖓᑕ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓄᑦ

ᖃᐅᔨᔭᕆᐅᕈᒪᔭᖃᖅᐱᑦ? ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ “ᐃᓕᑦᑎᒋᑦ ᐃᒪᓐᓇ...” ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᔭᐅᔪᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᐊᓂ!

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᖁᓪᓕᕐᒥᒃ ᐃᑯᒻᒪᖕᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐃᕐᕚᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒥᓱᓂᒡᓗ ᐊᓯᕈᓘᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒧᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒧᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐊᐃᑉᐹᖑᑐᐊᕌᒐᓪᓗ, 1:15−ᒥᑦ 3−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᔫᓂ 1−ᒥ ᐊᐅᒍᔅᑦ 19, 2019−ᖑᕋᓱᖕᓂᖓᓂ. ᐃᓚᐅᓂᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᑭᖃᙱᓚᖅ ᐃᓚᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖃᕋᓂ.

ᓯᓚᓗᖕᓂᖅᐸᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᐊᑕ ᐃᒡᓗᖁᑖᓂ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓃᓛᕐᒪᖔᑕᓗᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᔅᓯ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ ᑎᑎᕋᕐᓗᓯ https://gov.nu.ca/environment.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᓕᕆᔩᑦ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᓃᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᓴᖅᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒃᐸᑦ, ᐅᓇ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ https://www.gov.nu.ca/iu/avatilirijikkut/events/ilinniarit-nalunaijassim... ᐅᓇᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ, ᑭᐅᕈᓕᓐ ᐊᐃᐱᓕ−ᕿᐊᑦᓱᒃ ᐅᕙᓂ 867-975-7784 ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ CIpeelie-Qiatsuk@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕝᓚᐅᕋᑎ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca