ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᓄᕐᒥᑦ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓚᑦᑖᖏᑦᑐᖅ

ᔪᓚᐃ 06, 2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓇᓄᕐᒥᑦ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓚᑦᑖᖏᑦᑐᖅ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᖃᐅᔨᒪᖁᕗᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᒫᓐᓇ ᓇᓄᕐᒥᑦ ᑕᑯᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᓗᐊᕐᔪᓪᓗ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂᑦ.

ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓂᒋᔮᓃᖁᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒻᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᐊᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓂ ᓇᐅᑦᓯᑦᑐᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕋᓱᖃᑦᑕᕆᔅᓯ ᓯᓚᒦᑎᓪᓗᓯ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ.

ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᖁᒋᐊᕐᓗᓯ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓄᕐᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᒻᒪᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᓇᓄᖅᓯᑳᓪᓚᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅ.

ᓇᓄᖅᓯᒍᕕᑦ ᐅᕙᓗ ᓇᓄᖅᑕᖃᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓗᑎᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 975-7780, ᐅᕙᓗ 222-0167

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕙᓚᐅᕋᑎ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca