ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓂᖅ − ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓂᖅ − ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓕᖅᐳᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓂᑦ ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᕗᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ.
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒧᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖓᓂᑦ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᑦ, ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒥᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓪᓗ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᓱᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᐅᕗᖓ gnoble@gov.nu.ca ᐱᓇᔫᑏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᔪᑦ: https://gov.nu.ca/iu/avatilirijikkut/information/ikajuutitsat.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐱᔪᒪᓗᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᔨᓃᕙ ᓅᐳᓪ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-7753 ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ: gnoble@gov.nu.ca

ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 15, 2019.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕝᓚᐅᕋᑎ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca