ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓇᖅᓯᔪᖅ − ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ

ᐄᐳᕈ 09, 2020

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓇᖅᓯᔪᖅ − ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐲᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ? ᑕᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᓂ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖏᓐᓄᑦ. ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓪᓗ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᓕᓐᑕ ᕙᐃᓪᓚᓐᑯᐊᑦᒧᑦ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ lvaillancourt@gov.nu.ca−ᒧᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 867-975-7747−ᒧᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍ 867-975-7703−ᒧᑦ.

ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐆᒃᑐᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᕐᓂ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᒪᐃ 1, 2020-ᒥ, 5−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔮᔅ ᓛᖕ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
Jlong1@gov.nu.ca
867-975-7761