ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᒫᑦᓯ 27, 2020

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᓕᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕘᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒍᕕᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᑲᔪᕈᒪᓇᔭᖅᖢᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓐᓂᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖕᓂᒃ, ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖕᓂᒃ ᐱᓇᔪᒍᑎᒋᔭᖕᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ. ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ.

ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐱᓇᔫᑎᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᑎᑦ ᐹᑦᕆᒃ ᕼᐊᒋᓐᔅ−ᒧᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ phuggins@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᕝᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 867-975-7742, 5:00−ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓂᒃ. ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓᑎᒍᑦ ᐄᐳᕈ 24, 2020−ᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ:

  • ᐹᑦᕆᒃ ᕼᐃᒋᓐᔅ ᐅᕗᖓ phuggins@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 867-975-7721; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᓇᐃᔫᒥ ᐸᓪᓗᖅ ᐅᕗᖓ npudluk@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᒍ 867-975-7767.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔮᔅ ᓛᖕ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca