ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐄᐳᕈ 10, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᖁᔨᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (NPC).

ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦᓂ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᒪᔨᐅᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ, ᒪᑯᐊᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᑕᐅᓂᑦᓴᖓᓂᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᔪᓂᑦ ᖃᓄᖅᑑᖁᔨᔪᓂᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᖃᐅᔨᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑲᔪᕈᒪᓗᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ, ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᒥᑦ, ᓇᑦᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑎᒥᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᒥᓪᓗ ᐹᑐᕆᒃ ᕼᐊᒋᓐᔅ−ᒧᑦ ᐅᕗᖓ PHuggins@gov.nu.ca.

ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ: https://www.gov.nu.ca/iu/avatilirijikkut/information/katimajiunirmut-tik....
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᕐᓇᐃᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ. ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ 5-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ ᐊᐃᕆᓕ 30, 2019.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕙᓚᐅᕋᑎ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
KFlaherty1@gov.nu.ca