ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑎᑦᓯᓂᖅ - ᑮᖔᓗᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᒃ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 26, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑎᑦᓯᓂᖅ - ᑮᖔᓗᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᒃ

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ (GN) ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑮᖔᓗᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᒌᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ (CJPMC).

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᒌᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓂᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓐᓂᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑕᐅᓂᖓᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒧᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᑦᑕᐅᔪᓄᑦ ᑭᙶᓗᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖓᓂᑦ.

ᐱᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑖᕋᓱᐊᕈᑎᓐᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓪᓗ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᐅᕗᖓ gnoble@gov.nu.ca ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᕙᓂ: https://gov.nu.ca/iu/avatilirijikkut/information/ikajuutitsat.

ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᐱᔪᒪᓗᑎᑦ, ᐅᕙᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᔨᓃᕙ ᓅᐳᓪ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-7753 ᐅᕙᓗ ᐃᕐᖐᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ: gnoble@gov.nu.ca.

ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᖃᖅᑐᖅ ᐱᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒫᑦᓯ 15, 2019.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕝᓚᐅᕋᑎ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca