ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

ᐅᐃᕖᑐᕆᐅᓕᓵᖅᑐᑦ - ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

Inuktitut

ᐅᐃᕖᑐᕆᐅᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓇᓱᐊᕋᔭᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᕐᔪᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ, ᐊᖏᕋᒥᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑎᓪᓗᒍᓗ. ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐸᐃᐹᒃᑯᑦ, ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐃᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᕈᔪᒃ. ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᑦ: 90%-ᒥᑦ. ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᓗ: 10%

ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ.

Schedule: February 29 - March 11, 2016 (Mon-Fri 9am-12pm)

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ - ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐅᓪᓗᖓ/ ᓄᓇᕐᔪᐊᖕᒥᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ

ᓯᑎᐱᕆ 10, 2014
ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᑉ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ 5-ᑭᓛᒥᑐᒥᑦ ᐱᓱᖕᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ.

NEW DATES - ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ 2: ᐊᓪᓗᕐᕕᒃ - ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

Inuktitut

ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ

ᐊᓪᓗᕐᕕᐅᕗᖅ ᐊᓪᓗᖅᓯᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒫᒃ:

  • ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᔪᒫᖅᑐᓂᒡᓗ,
  • ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᓯᕿᖑᔭᖅ ᓇᒧᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᑦᑎᒧᐊᕐᒪᖔᖅ ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᓗᑎᒃ
  • ᓱᓇᖃᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐱᖁᑎᕋᓚᐃᓪᓗ ᓇᓃᖕᒪᖔᑕ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᖕᓇᓕᕐᓗᒋᑦ.

ᓱᓕ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑑᕋᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᕆᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ.

Course Dates: February 8-19, 2016 - Mon-Fri 9am-12pm

CLICK ON THE FOLLOWING LINK TO APPLY: REGISTRATION FORM

Mentorship Information Session

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ

ᒫᑦᓯ 24, 2014 – ᑲᖏᕐᖠᓂᖅ

ᒫᑦᓯ 26, 2014 – ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
8:45-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ - 4:30-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ

 

ᑖᒃᑯᐊ ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᙵᓴᐃᕗᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕚᓗᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᑦᑎᕝᕕᒋᓇᓱᒡᓗᒍ ᓄᓇᕘᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ, ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᓕᕐᓗᓂ, ᖃᐅᔨᓯᒪᓕᖅᑕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᓕᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐱᔪᒥᒋᔭᒥᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒧᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᖔᕐᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖏᑕᖅᑖᕐᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓗᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ. ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᓂᖓ:

•     ᑐᕌᒐᕆᔭᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑉ