ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᓕᕆᔩᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᐃᑦ.

ᔫᓂ 19, 2019
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕖᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᔫᓂ 20-21-ᒥ

ᐅᐃᕖᑐᕆᐅᓕᓵᖅᑐᑦ - ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

Inuktitut

ᐅᐃᕖᑐᕆᐅᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓇᓱᐊᕋᔭᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᕐᔪᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ, ᐊᖏᕋᒥᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑎᓪᓗᒍᓗ. ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐸᐃᐹᒃᑯᑦ, ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐃᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᕈᔪᒃ. ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᑦ: 90%-ᒥᑦ. ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᓗ: 10%

ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ.

Schedule: February 29 - March 11, 2016 (Mon-Fri 9am-12pm)

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ - ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓵᒃᓯᒪᒋᑦ ᐅᓪᓗᖓ/ ᓄᓇᕐᔪᐊᖕᒥᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ

ᓯᑎᐱᕆ 10, 2014
ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᑉ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ 5-ᑭᓛᒥᑐᒥᑦ ᐱᓱᖕᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ.

NEW DATES - ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ 2: ᐊᓪᓗᕐᕕᒃ - ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ

Inuktitut

ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ

ᐊᓪᓗᕐᕕᐅᕗᖅ ᐊᓪᓗᖅᓯᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒫᒃ:

  • ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᔪᒫᖅᑐᓂᒡᓗ,
  • ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᓯᕿᖑᔭᖅ ᓇᒧᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᑦᑎᒧᐊᕐᒪᖔᖅ ᐅᖃᕈᖕᓇᖅᓯᓗᑎᒃ
  • ᓱᓇᖃᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐱᖁᑎᕋᓚᐃᓪᓗ ᓇᓃᖕᒪᖔᑕ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᖕᓇᓕᕐᓗᒋᑦ.

ᓱᓕ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑑᕋᓗᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᕆᐅᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ.

Course Dates: February 8-19, 2016 - Mon-Fri 9am-12pm

CLICK ON THE FOLLOWING LINK TO APPLY: REGISTRATION FORM