You are here

ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᑦᑐᑦ - ᐱᑎᑦᑎᕕᖓ

ᑖᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᕗᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓪᓗᐊᑕᑦ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕈᓂ ᑕᕝᕙᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᙱᓪᓗᓂ, ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍᑦ.

ᑭᓱᓂᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑭᓱᕈᓘᔭᓂᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒡᓗ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᐅᓚᐃᓐᓇᕋᓱᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᑦ. ᓂᐅᕕᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖕᓃᑦ ᐅᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᑎᕋᐅᑎᑦ ᐊᓕᓚᔪᐃᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᖕᓄᑦ.

ᑭᒃᑯᓪᓕ ᓂᐅᕕᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ?
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑯᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐊᓯᐊᒍᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖕᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᑦ ᐱᖁᑎᑖᕆᐊᓖᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒡᓗ.

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖓᑖᓅᔾᔮᙱᑉᐸᑕ $5,000. ᓂᐅᕕᕈᑏᑦ ᐱᐅᓯᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᐊᑭᑭᑦᑐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᖁᑎᒃᓴᐃᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᑲᒪᒋᔭᓕᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᓂᔾᔪᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᑎᒍᑦ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᒃᑯᑦ ᓄᓇᖁᑎᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᑐᐊᕈᑎᑦ ᑎᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓕᐊᓪᓚᕆᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓄᑦ. ᓲᕐᓗ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᑦ ᑐᓴᕋᓱᒡᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖕᒥᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᒥᒃ, ᐊᔾᔨᐅᙱᒻᒪᕆᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

ᓂᐅᕕᖕᓂᖕᒧᑦ, ᐅᓯᔭᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᖕᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑦ ᑭᓱᓪᓚᕆᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᑎᓲᓯ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ procurement@gov.nu.ca ᐅᖄᖃᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ 867-975-5427-ᒧᑦ.

ᖃᓄᕐᓕ ᖃᐅᔨᓇᔭᕋᒪ ᓄᓇᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖁᑎᖏᓐᓂᑦ?
ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓲᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᑕᑯᒋᐊᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᒃᓴᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒡᓗ ᐅᕙᓂ: http://www.gov.nu.ca/business/goods.pdf. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓲᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᒐᒃᓴᓄᑦ.

ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓛᖅᑕᖃᖅᐸ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ?

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓂᖕᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓲᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓲᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᐊᓂ, ᓄᓇᖓᓂᑦ ᓇᒦᓐᓂᖓᓂᒡᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᕌᖓᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᖕᒧᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔾᔪᑎᓂᒡᓗ. ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᑦ "ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᓴᖅᑭᓯᒪᓕᖅᑐᑦ 2000-ᒥᓂᓂᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐅᕙᓂ: http://www.nni.gov.nu.ca.

ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᓇᑭᓪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖃᖕᓂᖕᒥᑦ.

ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᕕᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᐊᑐᐊᒐᖓ 2003−ᒥᑦ ᐱᖁᔨᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᑲᔫᑎ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᑖᕐᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᐊᑐᐊᒐᖓᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᕐᑎᑦᑎᓂᖕᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖕᓂᖕᓂᓪᓗ. ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᕈᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᖕᒪᖔᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕙᓂ (867)-975-7835.

ᑭᓇᒧᓪᓕ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓯᖏᓐᓂᑦ (ᑳᓐᑐᓛᑖᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓯᖏᓐᓂᑦ)?

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᖕᓂᖃᓪᓚᕆᓛᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᓂᑦ ᐱᐅᓯᖕᓂᓪᓗ. ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᓯᔭᐅᔪᑦᓴᓄᑦ ᑳᓐᑐᕌᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑕ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒡᓗ.

ᓇᒧᓪᓕ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕋᒪ ᑐᓴᐅᒪᔭᒃᓴᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓐᓂᑦ?
ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐅᓯᔭᐅᔪᑦᓴᓄᑦ ᑳᓐᑐᕌᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᐅᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᐅᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᕆᓂᖕᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᓪᓗ. ᐱᖁᑎᑎᑦ ᑕᑯᔭᐅᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒍᓐᓇᖅᐳᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓄᑦ.

ᐊᒥᓲᕙᖕᓂᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᕆᔨᓕᕆᕙᖕᓃᑦ, ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ ᑭᐅᔭᐅᓇᔭᖕᒪᖔᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑐᓴᐅᒪᔭᒃᓴᖁᑎᑎᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᑯᑖᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᒪᒃᐸᑕ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓲᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖃᑦᑕᖃᖁᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᓲᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ:
ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖅ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᓐᑐᕌᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓂᖅ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000 ᐅᕙᖓ 700,
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 975-5450
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: (867) 975-5427
ᐃᙱᓈᒃᑰᕈᑖ: procurement@gov.nu.ca