Logo Home

You are here

ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᒃᓴᐃᑦ

    

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᒃᐳᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐱᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ, ᐃᓕᓴᖅᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᔾᔪᒥᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ.

ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᑎᔨᐅᑲᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ
ᓕᐅ ᑐᓗᒐᕐᔪᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 934-2032
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ: LTulugarjuk@gov.nu.ca