ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

<p><img alt="" src="/sites/default/files/images/Tools-CH-2(1).jpg" style="width: 425px; height: 240px"></p>

<p>ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓰᕗᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓴᐃᓕᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᖏᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᑦᑐᑦ, ᕿᓂᕐᓗᑎᒡᓗ ᐋᕿᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ᐃᓕᓴᐱ ᖁᐱ,
<br>ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᑐᖓᕕᖃᕐᓂ ᐊᑐᓕᕐᑎᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᖅᑎᒻᒪᕆ<br>
equpee@gov.nu.ca
867-975-5537</p>