ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ

ᐅᓇ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐆᓚᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᖢᓂᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᕙᒃᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ 80,000-ᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑑᖓᔪᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᐅᐃᑎᑐᓪᓗ ᑐᑭᓕᐅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᕙᖕᒥᔪᑦ ᖃᖓᙳᕌᖓᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᙶᖅᖢᑎᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᔪᖕᓂᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᒧᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᖃᐃᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᒡᓗᓂ.

ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᓗᒋᑦ:
ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ (PDF)
ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑏᑦ (PDF) ᕿᓪᓕᖅᑐᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᒥᑦ_ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᑦ (PDF) ᕿᓪᓕᖅᑐᒥᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᒥᑦ_ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᑕᐃᔭᐅᕙᖕᓂᖏᑦ (PDF)

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐅᐃᕖᐅᐃᑎᑑᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐅᐃᐅᐃᑎᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᕙᓂ (867) 975-5507 ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᖃᖅᐸᑦ.

Contact Name: 
ᓯᐊᕌ ᓇᖕᒪᓕᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐃᒎᓯᓕᕆᔨ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ
Phone: 
867-975-5541