You are here

ᓄᒃᑕᖅᑎᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᓪᓗ ᐱᖁᔭᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒍᑕᐅᔪᑦ

ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓇᓲᑎᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 23 ᐊᒻᒪ ᐅᑐᐱᕆ 30, 2015 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ 235 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᑲᑎᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ 53-ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓂᒃ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓚᐅᖅᑐᓪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᒥ.

ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒧᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒧᔭᐅᔪᖅ ᓵᓚᒃᓴᕐᓂᐊᓚᐅᖅᖢᓂ iPad-ᒥ (ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᖅ ᓵᖦᖢᓂ). ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᓵᒥᐅᓪ ᐋᕆᐊᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᖅ.

ᓵᒥᐅᓪ ᐋᕆᐊᒃ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓇᓲᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥᐅᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑖᖅ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ 2016-ᖑᓕᖅᐸᑦ.