You are here

ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑕᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒃ

ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᖑᐊᓕᖕᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᒃ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓴᕿᑎᑦᑕᕆᐊᖃᓲᒥᒃ.

ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᒃ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ ᐊᓯᐅᔨᖕᓂᕈᖕᓂᑦ ᓱᕋᒃᑐᕕᓂᐅᒃᐸᓪᓗᓃᑦ ᐅᓇ ᐊᓯᐊ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑕᑕᑎᕈᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ.

Category(ies):