You are here

ᐃᖏᕐᕋᓯᓕᖅᑕ: ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎ

ᑖᓐᓇ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᕗᖅ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᕝᕕᖓᓂ.