ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᕝ ᑲᓇᑕ

ᓇᕝ ᑲᓇᑕ ᑲᒻᐸᓂᐅᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᔨᐅᓪᓗᓂᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᖓᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᔾᔨᕕᖓᓂ.

ᑲᓐᑐᕌᒃᑕᖅᑎᑦᑎᓱᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᒥᑦᑕᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓇᓚᐅᑎᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖁᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᒃ ᒧᓂᓯᐹᓕᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᓄᑦ.

www.navcanada.ca

Category(ies):