ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᕝ ᑲᓇᑕ

ᓇᕝ ᑲᓇᑕ ᑲᒻᐸᓂᐅᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᔨᐅᓪᓗᓂᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᖓᑕᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᔾᔨᕕᖓᓂ.

ᑲᓐᑐᕌᒃᑕᖅᑎᑦᑎᓱᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᒥᑦᑕᕐᕕᒻᒥ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓇᓚᐅᑎᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖁᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᒃ ᒧᓂᓯᐹᓕᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᓄᑦ.

www.navcanada.ca