ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᐅᔪᓂᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᓪᓗ:

  • ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᑯᓂᑦ;
  • ᐱᔪᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᓃᑦ;
  • ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐃᑲᔪᖅᓯᔪᒻᒪᕆᓐᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᕐᒥᓐᓂᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.