ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐳᓚᖅᑐᕕᓃᑦ ᐊᐅᓪᓚᓕᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ

ᐳᓚᕋᖅᑏᑦ ᓄᑭᒋᔭᐅᓪᓚᒋᒻᒪᑕ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᓴᕿᔭᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᑭᓇ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐳᓚᕋᕐᓯᒪᖕᒪᖓᑦ, ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐳᓚᖅᓯᒪᖕᒪᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᓂᒃ ᐱᓕᕆᖕᒪᖔᑕ ᑕᑉᐹᓂᓐᓂᕐᒥᓂᒃ

Category(ies):