ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓚᖅ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒨᖓᔪᖅ

ᑕᓐᓇ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓕᐊᕆᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᒃᓴᐅᑎᑕᖓ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᖓᔪᖅ-ᐅᐃᕕᑎᑐᓪᓗ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᖓᔪᖅ-ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ.