ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᓄᑦ ᐊᐃᑦᑑᑎᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᑕᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓕᕈᑕᐅᓇᓱᒃᑲᔭᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ. ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

http://www.edt.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=Comm_TCI_policy

 

​Community Tourism & Cultural Industries Contribution Policy

Community Tourism and Cultural Industries Application

Contact Name: 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
Phone: 
867-975-7800