You are here

ᐊᖏᕈᑏᑦ

ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᐅᓄᖖᒋᓛᖑᔪᒧᑦ-ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑖ-ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ 2013-2018 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑲᓇᑕᒥ

 

ᐊᖏᕈᑎ: ᑲᓇᑕ - ᓄᓇᕗᑦ

ᑲᓇᑕ-ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᐅᓄᖖᒋᓛᖑᔪᒧᑦ-ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑖ-ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ 2013-2014-ᒥᑦ 2017-2018-ᒧᑦ. (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᖅᑭᓐᓂᐊᖅᑐᖅ)