ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓚᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᖅ

ᒪᐃ 22, 2014

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ

ᐃᓚᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᖅ

ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊ: ᒪᐃ 22, 2014

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᐊ: ᔫᓂ 6, 2014

30-ᓄᑦ ᑎᑦᑕᑯᓗᖕᓄᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᕿᓂᕐᒪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᓐᓈᖕᓂᒃ – ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒡᓗ ᕿᑎᕐᒥᐅᑕᕐᒥᒃ – ᑖᒃᑯᐊᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᓄᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᕗᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᕝᕕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᕙᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕋᔭᖅᐸᖕᒪᖔᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓕᒫᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕐᓗᓂ. ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ 6-ᐸᓗᓪᓗᐊᑕᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ.

ᑐᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᓲᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕙᓂ 867-975-5525 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ, smike@gov.nu.ca. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ ᐅᓪᓗᕆᑎᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ ᐱᓇᔪᒃᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᔫᓂ 6, 2014-ᖑᕗᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓖᕕᑎ ᐊᑕᒍᔪᒃ ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5526

latagoyuk@gov.nu.ca