You are here

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᓯ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ, ᓄᑖᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑎᑎᕋᖃᖅᑕᔾᔮᙱᒻᒪᑕ ᕿᒥᕐᕈᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ.

ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᑖᓐᓇ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ ᑕᑯᒋᐊᒃᖃᓐᓂᕐᓗᒍ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ...