You are here

ᓄᑖᖕᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑐᖃᓛᓕᖕᒪᑦ

ᔪᓚᐃ 1, 2015−ᖑᓕᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓛᓕᖕᒪᑕ ᓄᑖᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᔾᔩᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᒃᑐᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᓪᓗᑎᒃᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᖅᑐᑦ, ᐆᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖕᓂᖕᓂᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᓗ ᐆᒪᔪᑦ ᐆᒪᔪᓪᓗ ᐃᓂᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᑖᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᑭᖃᖕᒪᖔᑦᑕ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᑐᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᔪᕆᖅᓲᓯᖕᓂᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓄᑦ.  ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ, ᐊᑕᖏᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᓇᓂᔭᐅᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᐃᒥᑦ, ᐃᓚᖓ II ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᓴᒐᑦᓴᕐᓂᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᓄᑖᑦ ᐊᑮᑦ ᑕᒪᖕᒥᑦ ᒫᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᓪᓗ, ᐆᒪᔪᖕᓂᐊᖅᑎᓯ ᐅᖃᖃᑎᒋᓯᐅᒃ: ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᕕᒃᓴᐃ ᒫᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.