You are here

ᐱᓕᕆᕝᕕᑦᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ

ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ (ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᖕᓂᖅ), ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ, ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᕙᒃᐳᑦ ᐊᕙᑎᒥᒃ (ᓄᓇᒥᒃ, ᓯᓚᒥᒃ, ᐃᒪᕐᒥᒃ), ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒡᓗ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.