You are here

ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖕᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᓄᑦ ᓄᓇᒥ ᐆᒪᔪᓕᒫᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.  ᐊᒻᒪᓗᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦᑕ ᐊᑐᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓛᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᐃᓐᓇᕐᖢᑎᒃᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑕᐅᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ.  ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᕆᓛᕆᔭᐅᔪᕐᓕ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕐᑐᑎᒍᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᑐᓂᒃᓗ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕐᓯᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ.  ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᕈᔪᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᒃᕕᒃ ᑕᑯᓗᒍ.

 

ᑐᕌᒐᕆᔭᑦ

ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

  • ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖕᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᓂᒃᓗ ᐃᒡᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᓛᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇ ᐊᑐᕐᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ;
  • ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᓗᑎᒃ ᐸᖕᓇᐅᑎᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐅᓄᖕᓂᖏᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖏᓐᓄᒃ; ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ;
  • ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃᓗ;
  • ᐊᒻᒪᓗ, ᒪᓕᒐᕈᔪᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᓪᓗ ᒪᓕᒃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ