You are here

ᑕᐅᖅᓯᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐅᖅᓰᕙᖕᓂᕐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᖢᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖃᑦᑕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓪᓗ ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐅᖅᓰᕙᖕᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒥᓂᔅᑕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᓐᓂᓪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᑕᐅᖅᓰᕙᖕᓂᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓄᑦ.