You are here

ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᓄᖅᑲᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 18, 2023

ᓇᓗᓇᐃᕈᑎ
ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᓄᖅᑲᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐱᔭᐃ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᖅᑎᑦᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᐆᒥᖓ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒥᒃ:

“ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐊᒡᒍᒧᑦ, ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ, ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᓈᑦᓰᖑᔭᓛᕐᓂᐊ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕕᒋᒍᒪᔭᕋ ᐱᔨᑦᓯᕋᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ. ᒫᓐᓇᑲᐃᓐᓇᖅ, ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᖏᑕ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᐊ:

ᒥᓂᔅᑕ ᒪᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ ᑭᖑᕝᕕᖅᑎᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ:

  • ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᑯᓐᓂᒃ

ᒥᓂᔅᑕ ᔮᓐ ᒪᐃᓐ ᑭᖑᕝᕕᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ:

  • ᒥᓂᔅᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᐸᒥᓚ ᕼᐊᑯᖓᒃ ᒍᕋᔅ ᐅᑎᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ ᐋᒃᑐᐸ 16-ᒥ, ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ ᑭᖑᕝᕕᖅᑎᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ:

  • ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
  • ᒥᓂᔅᑕ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
  • ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᓐᓂᒃ.

ᑲᑐᔾᔨᓗᑕ ᑐᕌᒐᖅ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᑎᐅᓪᓗᑕ ᒐᕙᒪᐅᓪᓗᑕ. ᑲᔪᓯᒍᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ.”

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ:

ᒥᓯᐅᓪ ᓕ ᑐᓄ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ
867-975-5063
MLeTourneau6@gov.nu.ca