ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ (EAS)

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨᓯ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑦᑎᐊᓲᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᔪᒪᔭᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᐊᓗᖏᓪᓗ.

 

ᑭᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ?

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᑦ ᑐᑭᓯᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐱᓇᔪᒃᑖᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒧᑦ

 

ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐳᓯ EAS application -  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨᒧᓪᓗ ᑐᓂᓗᒍ.

 

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ:

 

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ - 1-800-661-0845

ᑭᕙᓪᓕᖅ - 1-800-953-8516

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ - 1-800-567-1514