ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 21, 2019
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖏᑕ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᖏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᕕᕝᕗᐊᕆ 28,...
ᔭᓐᓄᐊᓕ 11, 2019
ᓴᓂᑭᓗᐊᖕᒥᐅᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕕᓯ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓛᖅᑐᒥ?
ᔭᓐᓄᐊᓕ 10, 2019
ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ, ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓖᑕ ᐅᖓᑖᓂ...
ᔭᓐᓄᐊᓕ 04, 2019
ᖃᐅᔨᒪᑕ/ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᓛᕐᒪᑕ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᔮᓐᓄᐊᕆ 18−ᒥᑦ 22-ᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ...
ᑎᓯᐱᕆ 19, 2018
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ / Ujjiqsuqta ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᒥᑦ...
ᑎᓯᐱᕆ 14, 2018
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑎᒍᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ ᔫᓂ...

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ: ᑎᑭᓯᒪᓚᐅᑲᒃᑐᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖃᖅᑐᖅ . ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᐃᓱᓕᒃ ᓯᑎᐱᕆ 5, 2019. ᑖᓐᓇ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐊᑲᐅᔪᒥᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓐᓂᕋᐃᔪᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᑕ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ. ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑐᐊᖓᔪᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 08/02/2019
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑖᓐᓇ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᖅᑎᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᓂᖃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᒐᕙᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐱᓇᓱᕈᒪᔪᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐊᖏᔪᖅᑳᓕᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᓐᓂ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 08/02/2019