You are here

ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓪᓗ

ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ

ᐃᒥᐊᓗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓕᒫᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓚᐃᓴᖃᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᑦ, ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᑭᓪᓗᑎᒃ spot checks, ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᓪᓗ ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. ᐃᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑎᐹᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᖃᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕆᕗᑦ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑳᑦᑐᓛᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ. ᓱᕋᐃᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖃᖅᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ, ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᐱᕐᔪᐊᕐᒥ ᓱᕋᐃᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕆᔭᐅᒍᓂᓗ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᐅᐸᒍᑎᔪᖃᕆᐊᖃᕋᔭᖅᖢᓂ “ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕋᓂ ᐴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖔᑦ” ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᓚᐃᓴᑖᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓵᖓᓂ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ. ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ, ᓚᐃᓴᖓᓗ ᐲᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂ.ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᒃᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᒥᒍᑦ:

ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᒃᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᒥᒍᑦ:

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒃ: ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ

ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ: ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᙱᓪᓗᑎᒃ: ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ

 

ᑳᓐᑐᕌᒃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ - ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᑭᙵᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ