ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ 2014-ᒥ - ᖁᖁᐊᕈᑎᓯ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 03, 2014

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ 2014-ᒥ - ᖁᖁᐊᕈᑎᓯ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᐅᑐᐱᕆ 5, 2014 ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: ᐅᑐᐱᕆ 11, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 45 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ: ᖁᖁᐊᕈᑎᓯ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᓕᖅᐱᓯᐅ?

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᐅᑐᐱᕆ 5ᒥ 11ᒧᑦ ᐆᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᑦ, "ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᖁᖁᐊᕈᑏᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ - ᖁᖁᐊᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒍ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ".

ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᖁᖁᐊᕈᑏᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᕚᑕᓖᓂ ᐃᓗᓕᖃᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᕚᑕᓖᒨᖓᒃᐸᑦ ᖁᖁᐊᕈᑏᑦ. ᖁᖁᐊᕈᑎᓯ ᐆᑦᑐᖃᑦᑕᕐᓗᒍ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᕚᑕᓖᖏᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᐸᑦ. ᖃᒥᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᑦᑕᐃᓕᒋᑦ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᑦᑕᐃᓕᒋᓘᓐᓃᑦ ᖁᖁᐊᕈᑎᒥ.

ᐃᓚᑎᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐊᓂᓵᕋᔭᕐᒪᖔᔅᓯ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓗᓯ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᓇᒧᙵᐅᓂᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᓇᒧᓗ ᐅᕐᑳᓚᓂᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 9ᓂᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᖕᒥᔪᑦ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᐊᒥᐊᕆᓂᑭᓴᐅᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᒥᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ.

ᐸᕐᓇᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓂᖅ ᓴᐳᔾᔨᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ, ᐃᓚᑎᑦ ᕿᑐᕐᖓᑎᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᒃᑭᑦ ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᖏᕐᕋᓐᓂ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂᓪᓗ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᕼᐃᓚᕆ ᑲᐃᓯ

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

867-975-5342

hcasey@gov.nu.ca