ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓄᑦ

ᔪᓚᐃ 31, 2015

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓄᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᖅ: ᔪᓚᐃ 31, 2015

ᐃᓱᓕᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᖅ: ᔪᓚᐃ 31, 2015

ᓄᓇᕗᑦ 30 sec

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᔭᐅᓲᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᕌᖓᑕ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖕᒪᖔᑦ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᕗᖓ 979-5400.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᖃᔮᖅ ᐃᐅᓪᔅᕗᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᖓᑦ
867-975-5526
QEllsworth@gov.nu.ca