ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ

ᔪᓚᐃ 28, 2015

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ

ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖓ: ᔪᓚᐃ 28, 2015

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ: ᔪᓚᐃ 28, 2015

ᓄᓇᕗᑦ 30 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 28, 2015, ᐱᓪᓗᒍᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᓴᓇᔭᐅᒌᖅᑲᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓅᔪᖅ 6-ᒥᑦ 8-ᒧᑦ, ᐅᒃᑯᐃᖓᕕᒋᕙᑦᑕᖓᓂ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:
ᖃᔮᖅ ᐃᐅᓪᔅᕗᑦ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5526
QEllsworth@gov.nu.ca