You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓᓂ

ᓯᑎᐱᕆ 29, 2022

ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓᓂ

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᐸᐅᓗᓯ ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ:

"ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᕆᓂᐊᕐᒪᒍ ᓯᑎᐱᕆ 30−ᐅᓕᖅᐸᑦ − ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᓖᑦ, ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ, ᕿᒃᓵᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓗᕐᒥ; ᐃᓚᖏᓪᓗ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒡᓗ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᔾᔨᕆᒐᓗᐊᕈᕕᐅᒃ, ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᕙᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᓪᓗ ᓇᔪᖅᑕᕐᓂᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᐃᑦ ᑭᖑᕚᕇᖑᔪᑦ ᓱᓕ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕆᔭᖓᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᓱᓕ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᖑᕚᖑᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᕙᐅᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᖁᓇᒍ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᕙᕗᑦ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᑎᐱᕆ 30 ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᓕᕐᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓪᓗ  ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖓ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐃᓕᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ 1:00−ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓯᑎᐱᕆ 30−ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᖃᑎᒌᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ. ᐊᓯᒃᑲ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᕙᒃᑲ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᑎᓪᓗᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᖢᑕᓗ ᑖᖅᑐᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑕ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᐅᐱᒋᓗᒋᑦ ᖃᑕᙳᑎᖏᓪᓗ, ᐃᓕᓴᕆᓗᒋᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒡᓗ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᓪᓗᓂ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑰᕈᑎᖓᓂ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑕᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ."

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓰᒪ ᓴHᐊᐅ ᔨᕆHᐃ,
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᒡᓚᕝᕕᖓ
(867-975-5058) 975-5703 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
867-222-5344
szerehi6@gov.nu.ca