ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ - ᐊᐃᕆᓕ 30, 2021

ᐄᐳᕈ 30, 2021

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ:

ᐅᓪᓗᒥ, 11−ᓂ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᓂᒃ, ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᐃᖃᓗᖕᓃᖦᖢᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ 67 ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ - 61 ᐃᖃᓗᖕᓃᖦᖢᑎᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᑭᙵᕐᓂ ᒪᕐᕉᒡᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥ. 39−ᓂᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖕᒥᑦ.

ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ, 15,856 ᓄᓇᕗᒻᐅᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒪᑑᓇᒧᑦ, ᐊᒻᒪ 12,395 ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒫᓂᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥ − ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᓚᐅᕐᐳᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖓᓂ ᒪᑭᒋᐊᕐᕕᖓᓂᓪᓗ. ᐅᑯᐊ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᐊᓯᐊᓃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᑐᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᖢᑎᒃᓗ ᑎᓯᔪᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᖢᑎᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᑕᖃᕐᖢᑎᒃᓗ. ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒡᒪᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᖃᒃᑲᓐᓂᕐᒪᖔᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᖅᑲᐅᒋᕗᒍᑦᑕᐅᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᔪᖕᒥᕕᖕᒥᑦ ᒫᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ. ᑐᔪᖕᒥᔪᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓪᓗ ᑕᒻᒫᑎᕝᕕᖕᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᐃᑦᑐᓂᖃᖕᒪᖔᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒧᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ.

ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᓂ ᐅᑯᓄᖓ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᒥᓂ.

ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᕐᓗᒍ ᑐᓴᕐᓂᕐᑐᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖄᕐᔪᓚᐅᕋᒪ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᖓᓱᒋᓕᕐᑕᖓᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓕᕐᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖕᓇᖕᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᕋᓛᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ. ᒥᑭᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᕈᓐᓇᓕᖅᐳᑦ ᐊᐃᑉᐸᖓᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ $5,000-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ. ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᓇᔪᒍᑕᐅᔪᒧᑦ, ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ, www.qec.nu.ca. ᐅᓇ ᐅᒃᑯᐃᖓᓕᕐᑐᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᔭᐅᕐᑐᖅᐸᒃᑲᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᕋᓛᓕᑦ ᐱᓇᔪᖁᓪᓗᒋᑦ. ᒫᓃᑉᐳᒍ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᑕ ᐃᓕᖕᓂᓪᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᒍᑦ. 

ᑕᒪᑐᒪ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᐃᑐᐃᓂᖅ ᐊᓂᒍᖅᐸᑦ, ᒪᓖᓐᓇᕐᓂᐊᕐᐳᓯ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒡᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ. ᖁᐊᕐᓵᓪᓚᕆᒃᑐᖓ ᖃᔅᓯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᑲᑕᙱᒻᒪᑕ. ᐊᑏ, ᐃᓄᐃᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᓯ: ᒪᑐᐊᕐᐸᒃᓗᑎᒃ ᐊᓂᓯᒪᒑᖓᕕᑦ ᐃᒡᓗᖕᓂᑦ. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᕋᔪᒡᓗᒋᑦ. ᐅᖓᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓯ ᐊᓯᔅᓯᓐᓂᑦ ᐊᓃᕐᑎᓪᓗᑎᑦ. ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᒋᑦ. ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᒪᑑᓇ ᐊᑑᑎᖃᕐᒪᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᐅᑉ, ᐊᑏ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕆᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃᓗ ᓴᐳᑎᓗᑎ.    

 

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᔾᔮᙱᑦᑐᖓ ᐅᓪᓗᒥ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᐊᕐᑕᓐᓂᑦ ᐱᕕᒡᔪᐊᖁᒐᓗᐊᕐᐸᒃᑲ.

ᑲᒪᒋᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎᒍ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᕙᒃᑲ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓕᖕᒥᓂ ᐃᓚᒋᐊᕐᑎᑦᑎᖁᓇᒋᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖕᒧᑦ.

ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᒋᑦᑎ. ᐳᓛᕆᐊᖅᑕᐃᓕᒋᑦᑎ. ᐳᓛᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓗᓯ. ᐃᓅᖃᑎᖃᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᖃᑎᕕᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᓚᑎᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ, ᐹᑎᕐᑐᓄᙵᐅᑦᑕᐃᓕᒋᑦᑎ  ᑲᑎᙵᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒋᑦᑎᓗ. ᓄᒃᑕᖅᑕᐃᓕᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑯᕕᑦ. ᓂᕿᑖᕆᐊᖅᑐᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᐃᒃᓯᑲᑕᒋᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐃᓄᑑᓗᑎᑦ. ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᑦ ᐃᒡᓗᖕᓂᑦ ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᙱᓪᓗᑎᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᐸᒃᓗᒍᓗ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᒃᑯᕕᓕᒫᓄᑦ.

ᑖᓐᓇ B.1.1.7 ᓄᕙᔫᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᔾᔨᒋᙱᑖ ᐊᐃᑦᑐᕐᑕᐅᓴᕋᐃᓐᓂᕐᓴᐅᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖕᓇᒥᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᑕᐃᓕᒋᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᕙᑎᖕᓃᑦᑐᓂᑦ. ᑲᐱᔭᐅᒋᑦ, ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᑕᐃᓕᓗᑎᓪᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᖅ. ᑕᒪᑦᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᕐᐸᕗ, ᐅᕙᒍᓪᓗ ᑕᒪᑦᑕ ᐊᓂᒍᐃᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕆᓪᓗᑕᓗ.

ᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ. ᐊᓱᒎᖅ, ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᑦ ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᓪᓗ. ᑕᐃᒫᑎᒋ ᐊᔪᕐᓇᙱᑎᒋᔪᖅ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᙱᑉᐸᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓕᖕᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᑕᖅᑭᒐᓴᓄᑦ, ᐊᐅᔭᖃᕈᓐᓃᕐᓗᑕᓗ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᕐᐳᑎ ᑲᐱᔭᐅᔪᓐᓇᙱᒻᒪᑕ ᕿᑐᙵᕗᑦ, ᓴᐳᑎᔭᕆᐊᖃᕐᖢᑎᒍᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᓪᓗ. ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᐊᕐᐳᓯ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓯᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ.

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᓕᓵᐸᓗᒃᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᓇ B.1.1.7 ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᙶᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᑦ ᑖᓐᓇᑐᐊᖑᖅᑰᔨᓪᓗᓂᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᓇ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓ ᓯᐊᒻᒪᒃᓴᕋᐃᓐᓂᕐᓴᖅ, ᓯᐊᒻᒪᓗᐊᖁᓇᒍ, ᐅᑯᓂᖓ ᐊᓯᔾᔩᓕᕐᐳᒍᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓕᒫᑦ ᐃᓄᑑᔪᖁᑎᓕᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ, ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᙶᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᐸᒃᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓕᖕᒥᑦ, ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᖕᓂᐊᕐᐳᑦ. ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒍᕕᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖕᓂᐊᕐᒥᔪᑎ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑎᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᓗᑎᓪᓗ; ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᓗᑎ ᐊᓂᓯᒪᓕᒫᖕᓂᖕᓂ ᐃᓂᒋᔭᕐᓂᑦ; ᓂᕿᑖᕆᐊᖅᑐᕈᔾᔨᔨᖃᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᒍ ᓂᐅᕕᕆᐊᕈᓐᓇᕐᑐᒥᑦ ᐊᑐᕐᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᔭᕆᐊᖃᕐᓇᒥᑦ. ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᐳᑎᑦ. ᐅᑯᐊ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ, ᒪᐃ 3.

ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓕᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑕᒻᒫᑎᕝᕕᒃ ᑐᔪᖕᒥᕕᐊᓂᑦ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᔪᖕᒥᕕᖕᒦᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖃᕆᐊᖃᖕᒪᖔᖏᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᓕᒫᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᐳᑦ ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᕿᓂᕐᓴᖁᓪᓗᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑕᓗ ᐊᑦᑕᖕᓇᓛᖑᔪᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᖕᓂᑦ.

ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᓅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᖕᒥᑦ. ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᖕᓂᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑎᒍᑦ, ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᖅ ᐃᓄᑑᑎᑕᐅᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᒋᐊᖅᑐᓃᑦᑐᓐᓃᕐᖢᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑖ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᕐᓂᕋᐃᓚᐅᕐᐳᖅ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᐊᒃᑐᐊᙱᑦᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓚᐅᕐᐳᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓂᑦ. ᑕᒪᖕᒥᒃ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᓃᑦᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖓᓂᑦ. ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓯᑲᐅᑎᒋᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓕᒫᑦ ᓱᕐᓗᖏᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᐊᕕᒃᑐᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᑲᑎᙵᔭᖃᕐᖢᑎᒃ ᐅᖓᓯᒌᒃᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓯᐊᒻᒪᓗᐊᖁᓇᒍᓗ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᕐᒥ ᑐᐊᕕᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᓕᕋᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᐊᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᓗᐊᕋᓂᓗ. ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᑕᒃᑯᐊ ᐃᓅᒃ ᖃᑕᙳᑎᖏᓪᓗ, ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔾᔮᙱᑦᑐᒍᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ.

ᐅᓪᓗᑦ ᖃᔅᓯᐊᕐᔫᓕᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᕈᓐᓃᕈᑕᐅᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᓱᒃᑲᑎᒋᔪᒥᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᖕᒪᖔᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕗᑦ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᖁᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᖢᑎᒃ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃᓗ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖕᒥᑦ. ᐱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᒪᓕᒃᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ. ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᓗᓯ. ᑲᑎᑲᑕᙱᓪᓗᓯ. ᐳᓛᕆᐊᖅᑕᐃᓕᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᓄᑦ. ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ, ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᑦ. ᖃᓄᐃᒃᑯᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᑐᒥᑦ, ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐅᖄᓚᕕᖕᒧᑦ.

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᓄᖅᑲᕐᔫᒥᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖕᒥᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᓪᓗ ᐊᑦᑕᖕᓇᕐᑐᒦᙱᑎᑦᑎᓗᑎᒃ.

 

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᔪᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᐱᔭᐅᓐᓇᐅᓛᕐᑐᓂᑦ ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ: https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination

 

 

Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GN) pour protéger les Nunavummiut contre les risques de la COVID-19, les ministères du GDN ont mis en œuvre les mesures suivantes :

Services du ministère de la Santé

Pour obtenir les dernières informations et les ressources relatives à la COVID-19 au Nunavut, consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les restrictions de santé publique en cours, consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

Pour obtenir de l’information sur les cliniques de vaccination à venir, consultez la page : gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19

 

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:  ᐊᐃᕆᓕ 30

ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ
12,079 501 67 430 4 8,405 504

*ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᖅ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᒐᔭᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ.

*ᑭᖑᕙᓯᒃᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᒡᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔾᔮᙱᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ: ᐊᐃᕆᓕ 30

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑐᒡᓕᖏᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ
15,856 12,395 28,251

*ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᓃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᕌᖓᑦ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 30

ᓄᓇᓕᒃ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ

ᖃᖓᒃᑯᑦ

ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ   ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᔭᖓ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ (+/-) ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᖖᒐᓂᑦ 14/04/2021 87 98 11 0 37 61
ᑭᙵᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ

ᑕᐃᒪᖖᒐᓂᑦ 19/04/2021

6 6 0 0 2 4

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᖖᒐᓂᑦ 24/04/2021 2 2 0 0 0 2
ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ

11/2020 – 04/2021

339 339 0 1 338 0
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 11/2020 – 02/2021 23 23 0 0 23 0
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 11/2020 – 12/2020 19 19 0 0 19 0
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  ᐅᖓᑖᓄᑦ 11/2020 – 12/2020 2 2 0 0 2 0
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ      478 489 11 1 421 67

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ: ᐊᐃᕆᓕ 29

ᓄᓇᓕᒃ  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᓪᓚᕆᖕᓂᕋᖅᑕᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᙱᓐᓂᕋᕐᑕᐅᕗᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 87 1013
ᑭᙵᐃᑦ 6 117
ᐊᕐᕕᐊᑦ  339 2883
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  23 352
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 21 399
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  2 202
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ  478 4,966

ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ:

ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂ ᐊᐃᕐᕆᓕ 29-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᑦ

336

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ

244
ᑐᐊᕕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ 58
ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ 46

ᑲᑎᖢᒋᑦ

684

ᐊᐅᓪᓚᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐅᓪᓗᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒃᓴᖓ

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᕕᖕᓂᒃ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 30  

44

ᒪᐃ 1

3

ᒪᐃ 2

59

ᒪᐃ 3

89

ᒪᐃ 4 

82

ᑲᑎᖢᒋᑦ

277

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ:

ᐊᐃᕆᓕ 30−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, 15,747−ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, 7,846−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

# %

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᑦ)

11,966 76.0%

ᐊᖏᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

308 2.0%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 546 3.5%

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

2927 18.5%
ᑲᑎᖢᒋᑦ 15,747 100%

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᐅᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ:

  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 4 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᑭᙵᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 2 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᒥᓄᑦ.                                                                    

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᐃᕆᕝᕕᓕᒫᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑭᙵᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ (FANS)

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕆᓇᔭᕐᑕᖏᑦ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓇᔭᖕᒪᖔᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕙᓂ fanstravel@gov.nu.ca.

ᒪᑐᔭᐅᔪᑦ/ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᑦ/ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ.

  • ᐊᑐᕆᐊᓕᖓ 4-ᒦᑦᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᔭᕌᖓᑦ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑭᙵᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᓪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑉᐸᑕ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᓯᐸᑦᑕ ᒪᑐᐃᓛᖅᑐᑦ.

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐋᓪᓕᕋᐃᓪᓗ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖓᓯᒌᒃᑕᖅᐸᒡᓗᓯ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᓯ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᓯᓗ ᖃᓂᒪᒍᔅᓯ.