ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ - ᐊᐃᕐᕆᓕ 26, 2021

ᐄᐳᕈ 26, 2021

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, 9-ᓂᒃ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᓂᒃ 9-ᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ 47 ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ - 42 ᐃᖃᓗᖕᓃᖦᖢᑎᒃ ᐱᖓᓱᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᒪᕐᕉᒃᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᑦ. 13−ᓂᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖕᒥᑦ.

ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ, 15,163 ᓄᓇᕗᒻᐅᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒪᑑᓇᒧᑦ, ᐊᒻᒪ 12,181 ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒫᓂᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᖁᔭᓕᔪᒪᕙᒃᑲ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᐅᖃᕿᑎᒌᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᙵᔭᐅᕙᓚᐅᕐᑐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃᓗ ᓱᖏᐅᑎᓂᖕᒥᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᖃᓂᒪᓂᖕᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᓯ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᕗᑦ ᖁᔭᓇᕐᖢᓯᓗ, ᓇᖕᒥᓂᕐᓗ ᖁᔭᓕᔪᒪᔭᐃᓐᓇᕆᕙ"ᓯ ᐱᓕᕆᕙᒃᑕᔅᓯᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓯ ᐱᓕᕆᒐᑉᓯ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᐅᕗᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓱᓕ ᑲᐱᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ, ᓱᓕ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᐳᖅ! ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖃᓗᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓯ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕈᒪᒍᔅᓯ. ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᔾᔪᑎᐅᓪᓗᓂ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓐᓇᖅᑐᒧᑦ #ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ. ᐊᑏ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑕ.

ᐃᓄᑐᐊᖑᖁᔭᐅᒍᕕᑦ – ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ − ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕐᔪᐊᕆᓗᒍᓗ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᐳᑎᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᕐᓱᕐᑕᐅᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᖃᕐᕕᒋᒃᑭ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑎᑦ, ᐃᓚᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᐸᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃᓗ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑏ, ᐊᐃᓯᒪᒋᑦ, ᐳᓛᖅᑕᐅᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᑦ ᐳᓚᕋᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᓪᓗ, ᐊᑦᑕᖕᓇᕐᑐᒧᐊᕐᑕᐃᓕᒋᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑦ, ᐃᓱᓕᔾᔪᑎᒋᓕᕆᕙᕋ ᐅᓇ - ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᓗᓯ. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ. ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂ ᐃᓯᒃᑲᓐᓂᒃ ᐅᖓᓯᒌᒃᑎᒋᕙᒡᓗᓯ ᐊᓃᖅᑎᓪᓗᓯ. ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂ. ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓗᓯᓗ.

 

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ:

ᐱᒻᒪᕆᐅᖅᑰᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᑎᑦᑎᓗᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑖᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᖃᖓᑦᑕᕐᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ.

ᓱᓕᓂᖃᙱᑦᑐᑦ ᐅᖃᕈᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑕᖅᑭᓪᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᖕᓇᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᓐᓂᑦ. ᓱᒃᑲᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᑕᕕᓂᖕᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᑲᐅᕐᑐᕈᑎᕗᑦ, ᐱᓕᕆᒃᑲᒻᒪᕆᐊᓗᐃᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᑲᐅᕐᑐᓚᐅᕐᐳᖅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᑲᐅᕐᑐᕐᖢᓂᓗ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓛᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ, ᖃᐅᔨᒪᒐᓗᐊᕐᖢᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᖕᒪᑕ, ᐊᑏ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᕐᐳᓯ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᑦ ᐃᓕᓯᒪᖕᒪᑕ ᓴᐳᔾᔭᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᓗᑕ. ᑕᐃᒪᓕ ᑐᑭᖃᕐᑐᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᕋᕕᒋᑦᑕᐅᖅ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᑲᐱᔭᐅᕙᖕᓂᖕᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᖕᒪᑦ, ᒫᓐᓇᓗ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᓗᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ. ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᕌᖓᑦᑕ, ᑕᒪᑦᑕ ᓵᓚᒃᓴᖃᑦᑕᕐᐳᒍᑦ ᐃᓱᐊᓂᑦ.  

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ,

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓕᖅᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑎᓪᓗᑕ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒥᑦ.

ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕐᐳᒍᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᑐᕕᓂᖕᒧᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲ 239 ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒧᑦ, ᔭᓗᓇᐃᕝᒧ, ᐃᐊᒪᑕᓐᒧᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᓄᓇᓕᒐᓴᐃᑦ ᐱᖏᒍᓱᖕᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᑭᒪᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᖓᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᓪᓗᒋᓪᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᖃᓚᐅᙱᒻᒪ ᓯᐊᒻᒪᒃᑕᒥ ᖃᖓᑕᓲᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ. ᐊᑏ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᕐᐳᓯ, ᐊᐅᓪᓚᕐᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑭᙵᕐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᖕᒪᑕ ᑎᑭᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ, ᓯᐊᒻᒪᓗᐊᕐᑕᐃᓕᓐᓇᕐᒪ ᓄᓇᓕᖕᓄ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕋᑦᑕ ᖃᐅᔨᓴᖕᓂᖕᒧᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕋᑦᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓵᑦᕉᒻ ᐃᒥᕐᕕᖕᒦᓚᐅᕐᑐᓄ ᐊᐃᕆᓕ 14−ᒥᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐃᑲᓃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ, ᐃᒥᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ, ᐅᖃᓗᒋᐊᓕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓚᐅᕋᑦᑕ ᑲᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓂᖓᓂ ᓯᐊᒻᒪᒋᐊᖅᓴᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑕᐃᒃᓱᒪᓂ. 20 ᐳᓴᓐᑎᓪᓗᐊᑕᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑕᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖑᓐᓂᕆᓵᖅᑕᖓᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕆᕗᒍᑦ B.1.1.7−ᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᖕᓂ ᑕᕝᕙᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᕐᒥ ᑖᓐᓇᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᓇᒧᙵᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᑖᓐᓇ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓ ᓯᐊᒻᒪᒃᓴᕋᐃᓐᓂᕐᓴᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖕᒥᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒋᐊᖅᑐᖅ ᓯᐊᒻᒪᖕᓂᖕᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑕᐅᓕᕐᐅ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒃᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ. ᐊᓕᐊᓇᐃᖑᒐᓗᐊᕐᓕ, ᒫᓐᓇ ᑭᒡᓕᖃᐅᑎᒋᔭᕗᑦ ᓈᒻᒪᖕᒪᑕ ᓯᐊᒻᒪᓗᐊᕐᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᑖᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᐸᑕ ᑭᒡᓕᖃᕐᑎᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᓪᓗᕆᒡᓗᑎᒃ.

ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ Moderna ᑲᐴᑎ ᐊᑑᑎᖃᕐᒪ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒧᑦ, ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖁᔩᓐᓇᕐᐳᖓ ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᒃᓗ, ᓴᐳᑎᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᖕᒪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ.

ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔪᒪᕗᖓ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ. ᐱᓕᕆᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕐᖢᑕ ᐱᖁᑎᖃᐅᑎᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᓲ ᐅᓚᕕᑕᐅᖁᓇᒋᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑎᖦᖢᒍᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒥᓄᙵᐅᓗᑎᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᓗᐊᙱᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᓪᓗ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᖕᒪᑕ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏ ᑭᓯᐊᓂ. ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᒃᑯᕕ ᓄᓇᖕᓄᙵᐅᓕᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᙱᓚᑎᑦ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᖢᑎᓪᓗ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎᑎᒍ.

ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᑭᑭᑕᐅᓐᓇᕐᑐᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᐃᓄᑐᐊᖑᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑎᑭᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓄᑐᐊᖑᙱᑦᑐ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᐳ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑕᕆᐊᓕᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᑦᒧ ᐊᖏᕈᑎᒥᓂᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓗᑎᒃ ᓯᓚᒥ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᑐᐃᓐᓇᖁᔭᐅᕗᑦ ᐊᐃᕙᒃᓗᑎᒃᓗ. ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᑎᓯᐊᕈᓐᓇᙱᑉᐸᑕ, ᓂᐅᕕᐊᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᓄᐃᒃᑯᕕᑦ, ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐅᖄᓚᕕᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐅᔪᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓂᖃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒪᒃᐸᑕ. ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓗᐊᕌᓗᒃᑐᐃᓐᓇᐅᕙᙱᓚᑦ. ᐃᒡᒋᐊᕐᓗᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ, ᑲᒃᑭᓕᑲᑕᒃᓗᑎᒃ, ᓂᕆᔪᒪᙱᓪᓗᑎᒃ, ᓄᑭᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᑕᖃᓯᒪᓗᑎᒃ ᓈᙳᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ. ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓇᐃᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᒃ ᐆᑎᕐᓇᕐᓗᓂᓗ. ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ ᐅᖄᓚᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐅᖄᓚᕕᐊᓄᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᔮᓚᐅᙱᓪᓗᑎᒃ, ᓇᓗᓇᐃᙱᒃᑯᕕᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖏᒃᑯᕕᓪᓗ, ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒍᓐᓇᕐᑐᑦ. ᑕᒪᑦᑕᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᕐᑐᒍᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ. ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ, ᑕᐃᒪᐃᑎᙱᓚᑦ. ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒍᕕᑦ, ᑕᐃᒪᐃᑎᙱᓚᑦ. ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᙱᒻᒪ ᓇᓗᓇᕐᖢᓂᓗ ᑲᑎᙵᔭᖃᓚᐅᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᖕᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓄᐃᓕᕈᕕᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐅᓪᓗᓄ 14−ᓄᑦ ᖃᓂᑕᖃᓚᐅᕈᕕᑦ. ᐸᓯᒃᓯᓂᖕᒥᐅᙱᒻᒪᑦ, ᓴᐳᔾᔨᓂᖕᒥᐅᔪᖅ ᓇᒡᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓂᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ, ᐃᖅᑲᐃᓯᕙᔅᓯ ᒪᑐᐊᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖕᒪᑕ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᓯᒥᑦ ᐃᑭᒪᓗᓂ. ᑖᒃᓰᑦ ᐃᓄᒋᐊᓂᑦ ᐊᒥᓱᓂᖔᕐᑐᓂᑦ ᐅᓯᔪᓐᓇᙱᓚᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.

 

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᖕᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᐱᔭᐅᓐᓇᐅᓛᕐᑐᓂᑦ ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ: https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination

 

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:  ᐊᐃᕆᓕ 26

ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ
11,484 464 47 413 4 8,405 504

*ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᖅ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᒐᔭᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ.

*ᑭᖑᕙᓯᒃᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᒡᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔾᔮᙱᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ: ᐊᐃᕆᓕ 26

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑐᒡᓕᖏᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ
15,163 12,181 27,344

*ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᓃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᕌᖓᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 26

ᓄᓇᓕᒃ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ

ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ   ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᔭᖓ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ (+/-) ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 54 63 9 0 21 42
ᑭᙵᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 4 4 2 0 1 3

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 2 2 0 0 0 2
ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 339 339 0 1 338 0
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 23 23 0 0 23 0
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 19 19 0 0 19 0
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  ᐅᖓᑖᓄᑦ 2 2 0 0 2 0
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ    443 452 9 1 404 47

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ: ᐊᐃᕆᓕ 26

ᓄᓇᓕᒃ  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᓪᓚᕆᖕᓂᕋᖅᑕᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᙱᓐᓂᕋᕐᑕᐅᕗᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 63 773
ᑭᙵᐃᑦ 4 99
ᐊᕐᕕᐊᑦ  339 2883
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  23 352
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 21 399
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  2 202
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ  452 4708

ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ:

ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂ ᐊᐃᕐᕆᓕ 25-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᑦ

329

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ

274
ᑐᐊᕕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ 38
ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ 38

ᑲᑎᖢᒋᑦ

679

ᐊᐅᓪᓚᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐅᓪᓗᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒃᓴᖓ

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᕕᖕᓂᒃ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 24  

1

ᐊᐃᕐᕆᓕ 25

36

ᐊᐃᕐᕆᓕ 26 

50

ᐊᐃᕐᕆᓕ 27

39

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28  

41

ᑲᑎᖢᒋᑦ

167

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ:

ᐊᐃᕆᓕ 26−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, 15,451−ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, 7,689−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

# %

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᑦ)

11,749 76.0%

ᐊᖏᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

307 2.0%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 471 3.0%

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

2927 18.9%
ᑲᑎᖢᒋᑦ 15,451 100%

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ

ᓄᑖᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᑦ/ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᐅᑉ ᓇᓃᓐᓂᕆᓕᖅᑕᖓ 2−ᒦᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᐳᑦ.

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᐄᐳᓗ 26, 2021-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1-ᒧᐊᕐᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1−ᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ.

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᐅᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ:

  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 4 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᑭᙵᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 2 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ ᒪᑐᔭᕆᐊᓕᑦ.
  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᐃᕆᕝᕕᓕᒫᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑭᙵᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ (FANS)

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕆᓇᔭᕐᑕᖏᑦ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓇᔭᖕᒪᖔᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕙᓂ fanstravel@gov.nu.ca.

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᐄᐳᓗ 26, 2021-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1-ᒧᐊᕐᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1−ᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ.

  • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᒪᑐᐃᙶᖃᑦᑕᓂᐊᓕᕆᕗᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12-ᒧᑦ, ᐅᓪᓗᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ.

ᒪᑐᔭᐅᔪᖅ/ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᖅ/ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ.

  • ᐊᑐᕆᐊᓕᖓ 4-ᒦᑦᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᔭᕌᖓᑦ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑭᙵᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᓪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑉᐸᑕ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᓯᐸᑦᑕ ᒪᑐᐃᓛᖅᑐᑦ.

 

 

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ:

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ

ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕌᖓᔅᓯ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᓗᖃᑦᑕᕆᔅᓯ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᓄᑦ.

  • ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ: 867-645 5064.
  • ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᖅ (CSSW) 867-645 7608.
  • ᐃᓚᒌᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᒪᔨᖓ 867-645 6547.
  • ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐅᖄᓚᕝᕕᒃᓴᑦ: 1-844-FW-CHILD (1-844-392-4453).

ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᕕᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᕆᑦ 1-855-522-5201−ᒧᑦ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ PublicRelationsFS@gov.nu.ca.

ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 867-645-1111.

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ ᐅᕙᓂ  https://www.gov.nu.ca/family-services/information/child-protection.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂ, ᓯᓚᖅᑲᑎᒥᓂᒡᓗ ᐅᐸᑲᑕᓗᐊᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒋᙱᑕᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓯᖅᑕᐅᑲᑕᖁᔭᐅᙱᑉᐳᖅ.  

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᑭᕙᓪᓕᖅ: ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᓘᑎ 1-800-953-8516 ᓇᕿᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ 1604.

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ: 1-867-645-5040 ᓇᕿᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ 1602 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 1600.       

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ

ᑭᕙᓪᓕᖅ: 1-800-953-8516 ᓇᕿᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ 1611.

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᑕ ᐃᓱᐊᓄᑦ.


 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐋᓪᓕᕋᐃᓪᓗ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖓᓯᒌᒃᑕᖅᐸᒡᓗᓯ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᓯ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᓯᓗ ᖃᓂᒪᒍᔅᓯ.