ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ - ᐊᐃᕐᕆᓕ 28, 2021

ᐄᐳᕈ 28, 2021

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, 6−ᓂ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᐃᖃᓗᖕᓃᖦᖢᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ 50 ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᑦ - 46 ᐃᖃᓗᖕᓃᖦᖢᑎᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᑭᙵᕐᓂ ᒪᕐᕉᒡᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥ. 33−ᓂᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖕᒥᑦ.

ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ, 15,528 ᓄᓇᕗᒻᐅᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒪᑑᓇᒧᑦ, ᐊᒻᒪ 12,285 ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒫᓂᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᖓ ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᖅᑰᔨᔪᒥᒃ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ. ᖃᓄᐃᒻᒪᒃᑭᐊᖅ, ᑕᑯᑲᑕᒃᐳᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓄᑦ ᐊᔭᖅᑭᑦᑕᕈᑎᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᙱᑦᑎᐊᖅᐳᖅ. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᓇᒧᙵᑲᑕᕉᓘᔭᕆᐊᖃᕈᓐᓃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 14-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᖢᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ, ᐃᒥᕆᐊᖅᑐᕐᕖᑦ, ᓂᕆᔭᖅᑐᕐᕖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒋᐊᖃᙱᑦᑐᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐳᑦ ᓄᑕᖅᑲᓪᓗ ᐅᐸᒃᓯᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᑐᑭᓯᓯᒪᑦᑎᐊᙱᓚᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᑐᓴᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓇᑭᙶᕐᒪᖔᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᖁᔨᕗᖓ, ᑕᒪᓐᓇ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᕈᓘᔭᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᑎᑉᐸᕗᑦ ᑕᒫᓂ. 

ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᐃᒻᒪᒋᐊᖃᙱᑉᐳᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᑕᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᓯᐅᒻᒪᒃᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐊᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᑎᑦᑎᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓂᒃ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᕐᐸᕗᑦ. ᑕᐃᒪᐃᙱᓐᓇᐅᔭᖅᓯᒪᓪᓗᑕ. ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᑦ ᐱᔭᒃᓴᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᓯ. ᒪᑐᐊᖅᒪᓗᑎᑦ. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ. ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂ ᐃᓯᒃᑲᓐᓂᒃ ᐅᖓᓯᒌᒃᑎᒋᕙᒡᓗᓯ ᐊᓃᖅᑎᓪᓗᓯ. ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂ. ᑲᐱᔭᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ.

ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᓗᓯᓗ.

 

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ:

ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᑎᓪᓗᓯ, ᐱᓕᕆᐊᖃᒻᕆᒍᒪᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᕙᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᑲᐃᕕᒻᒪᕆᒃᖢᒍ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅᑕᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑖᒃᑯᐊ ᖁᔭᓕᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᖁᔭᓐᓇᖅᓯᒪᓗᑎᒍᓪᓗ. ᐱᔭᕆᖃᙱᓚᓪᓕ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᓂᕐᓗᒡᕕᐅᓂᕐᒥᒃ ᓂᙵᐅᒪᕝᕕᐅᓂᕐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ.  

ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓕᐊᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᓗᐃᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᕐᒧᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᕗᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑕᖃᓱᐃᑦᑑᖅᑰᔨᓪᓗᑎᒃ, ᓄᓇᑦᑎᓐᓄᑦ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᔨᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒪᕗᖓ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒫᓗᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑉᐱᐊᓱᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑕᐅᓲᖅ. ᐅᑕᖅᑭᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓪᓗ ᐅᖄᓚᒡᕕᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᑕᓕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓂ ᑕᒪᑐᒥᐊ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.

ᐊᐱᕆᕙᒋᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᑕᖅᑭᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓂᒃ, ᐃᒃᐱᒋᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᓂᒡᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᐃᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓯᒪᕗᖅ, ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ. ᑲᑉᐱᐊᓱᖕᓂᕆᔭᑎᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕐᓂᕆᔭᑎᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓚᑦ ᐱᑦᑎᐊᖅᓯᔾᔮᙱᓪᓗᓂ ᐸᒡᕕᓴᖕᕕᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ.

ᖃᐅᔨᒪᕗᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐱᐅᔪᐃᓈᓘᙱᓐᓂᖓᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕗᒍᓪᓗ ᓇᓂᓯᔪᒪᓪᓗᑕ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᕈᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ.  ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᐱᕆᕙᒃᑲ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᖁᔭᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᒡᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᕗᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᖦᖤᕋᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓪᓗᓂᔾᔪᒃ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᖑᔪᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᐊᑐᓪᓚᕆᒃᐸᒃᑐᓯᒍᑦ ᐱᕕᒃᓴᒥᒃ ᐆᒻᒪᕆᖕᓂᕐᒥᒃ; ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓗᓯ. ᖁᔭᒋᕙᑦᑎᒋᑦ.

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ 6−ᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᖃᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖓᓂᒃ, 5−ᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᑕᒪᐃᖕᓂ ᑭᙵᕐᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᓗ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᖅᑐᖃᖅᐳᖅ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 50 ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᓕᓵᐸᓗᒃᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᓇ B.1.1.7 ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᙶᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᑦ ᑖᓐᓇᑐᐊᖑᖅᑰᔨᓪᓗᓂᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑖᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᓯᐊᒻᒪᒃᓴᕋᐃᓐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᔅᓱᒪᙵᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ, ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᕕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᖃᓂᒪᓐᓇᐅᑉ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒡᓗ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕆᕗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. 

ᒫᓐᓇᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᑦ ᑎᑭᕝᕕᐅᓗᑎᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᑎᑭᓐᓂᖅᐸᑦ, ᓯᐅᒻᒪᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᐳᖅ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐃᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓂᒡᓗ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᓐᓂᕆᕙᒃᑕᖓᓂᒃ, ᐊᑐᕐᓂᖅ ᒪᑐᐊᓂᒃ, ᐱᓗᐊᙳᐊᖅᖢᓂ ᐃᓯᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᓂᕐᕐᓗ ᐊᑐᓪᓚᕆᒋᐊᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᓄᑕᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᕙᒃᐳᖅ ᐃᓄᑐᐃᓐᓴᐅᙱᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᒋᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐊᐴᑎᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑐᔾᔭᖅᓯᓂᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᐳᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖓᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᕙᒃᐸᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒍᒪᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᓚᕆᒃᑐᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᓚᕆᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᓵᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖃᖅᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ. ᑕᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᕆᕗᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᔅᓰᖅᑕᐅᑲᓪᓚᒻᒪᕆᒃᖢᑎᒃ. ᐱᕕᓴᖃᕐᓂᓐᓂ ᖁᔭᒋᔪᒪᕙᒃᑲ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᓵᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖃᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ, ᐊᖏᕐᓗᑎᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ, ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᔪᒪᕗᖓ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕿᐊᓕᒃ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᕌᓪᓚᓚᐅᕐᓗᓂ ᓵᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖃᓚᐅᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᓂᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐅᓪᓗᐸᓗᖕᓄᑦ 10−ᓄᑦᒪ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᕿᒪᓕᑕᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᕝᕖᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᕈᕕᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᐅᔪᒥᑦ. 

ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᖁᔭᐅᓗᑎᑦ ᓵᖅᓯᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖃᖅᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ, ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔭᕿᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐅᓪᓗᐸᓗᖕᓄᑦ 14−ᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᙱᓐᓂᕋᐃᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᕚᓪᓕᖁᓐᓇᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᙱᓚᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᐃᓱᓕᓵᓕᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓕᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᑐᓪᓗᐊᙱᓚᑎᑦ ᓂᐅᕕᕆᐊᓪᓗᐊᙱᓚᑎᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᒥᑭᐊᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒥ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᖃᖅᐸᑦ, ᐳᓛᕆᐊᖅᑎᖃᓪᓗᐊᙱᓚᑎᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓯ ᐃᓗᐊᓂ.

 

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᖕᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓐᓇ ᐅᖃᕐᕕᐅᑲᑕᒃᑐᒥᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᐅᖄᓚᕝᑯᐅᔪᓐᓴᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ, 1-888-975-8601. ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᖕᓂᒃ ᐱᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᓪᓗ ᐃᓂᒃᓴᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᕝᕕᐅᒍᕕᑦ.

 

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᐱᔭᐅᓐᓇᐅᓛᕐᑐᓂᑦ ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ: https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination

 

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:  ᐊᐃᕆᓕ 28

ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ
11,747 478 50 424 4 8,405 504

*ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᔪᑦ. ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᖅ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᒐᔭᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ.

*ᑭᖑᕙᓯᒃᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᒡᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᔾᔮᙱᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ: ᐊᐃᕆᓕ 28

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑐᒡᓕᖏᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ
15,528 12,285 27,813

*ᑲᑎᓕᒫᖅᖢᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᓃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᕌᖓᑦ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 28

ᓄᓇᓕᒃ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ

ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ   ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᔭᖓ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ (+/-) ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 71 77 6 0 31 46
ᑭᙵᐃᑦ ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 4 4 0 0 2 2

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ

ᑲᔫᓰᓐᓇᖅᑐᖅ 2 2 0 0 0 2
ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 339 339 0 1 338 0
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 23 23 0 0 23 0
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 19 19 0 0 19 0
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  ᐅᖓᑖᓄᑦ 2 2 0 0 2 0
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ    460 466 6 1 415 50

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ: ᐊᐃᕆᓕ 28

ᓄᓇᓕᒃ  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᓪᓚᕆᖕᓂᕋᖅᑕᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᙱᓐᓂᕋᕐᑕᐅᕗᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ 63 773
ᑭᙵᐃᑦ 4 99
ᐊᕐᕕᐊᑦ  339 2883
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  23 352
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 21 399
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  2 202
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ  452 4708

ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ:

ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂ ᐊᐃᕐᕆᓕ 27-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᑦ

330

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ

243
ᑐᐊᕕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ 72
ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ 46

ᑲᑎᖢᒋᑦ

691

ᐊᐅᓪᓚᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐅᓪᓗᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒃᓴᖓ

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᕕᖕᓂᒃ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28  

57

ᐊᐃᕐᕆᓕ 29

89

ᐊᐃᕐᕆᓕ 30 

38

ᒪᐃ 1

3

ᒪᐃ 2 

50

ᑲᑎᖢᒋᑦ

237

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ:

ᐊᐃᕆᓕ 28−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, 15,609−ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, 7,794−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

# %

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᑦ)

11,868 76.0%

ᐊᖏᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

308 2.0%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 506 3.2%

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

2927 18.8%
ᑲᑎᖢᒋᑦ 15,609 100%

 

 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, CPHOConstructionRequests@gov.nu.ca.  ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᑯᐃᐸᒃ ᓯᑎᒥᓗ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᐃᓂᐲᒡᒥ ᐃᑦᒪᓐᑕᓐᒥᓗ.

ᐃᓘᓕᐅᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᓕᐊᖅᖢᑎᒃ.  
2021−ᒥ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 769
ᔮᓄᐊᕆ 164
ᕕᕗᐊᕆ 220
ᒫᑦᓯ 204
ᐊᐃᕐᕆᓕ 181
ᒪᐃ − ᑎᓯᐱᕆ 2020−ᒥ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 2,183

 

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑕ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓄᓪᓗ

ᑭᙵᕐᓂ ᒥᑦᑕᕐᕕᒃ:

 • ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᓱᓕ ᐃᖏᕐᕋᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓯᑲᖅᑕᖅᑏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᖃᖓᑕᓲᑦ.
 • ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐅᑕᖅᑭᕕᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ, ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖅᑐᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.
 • ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ.
 • ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᐊᓂ

 • ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᑕᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ.
 • ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᖏᕐᕋᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᐃᖃᓗᒃᑎᒎᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒦᖏᓐᓇᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ.
 • ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐅᑕᖅᑭᕕᖓᓂᒃ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᖅᐳᖅ, ᐃᖅᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᖃᖓᑕᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᕙᒃᑐᓂᒃ.
 • ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ.  
 • ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᒃ.

ᑐᕌᕈᑖ: P.O. 612, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ  X0A 0R0
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-844-737-8628.
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867-473-2661.
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-473-2663.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ: edt@gov.nu.ca

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ:

ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑭᙵᕐᓂᓗ ᒪᓂᒪᕗᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᖢᒋᑦ ᐅᕗᖓ, MotorVehicles@gov.nu.ca ᐅᖄᓚᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ, 1-888-975-5999. ᐅᐸᒃᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᒧᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖃᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᑐᒥᒡᓗ ᐅᐸᒃᓯᒪᓗᒍ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕌᓪᓚᓚᐅᕐᓗᓂ.

ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᓇᓗᓴᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓃᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᓂᒪᕗᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᖃᕐᓗᓂ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ: 

 • ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ 1:    ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍ 1-888-975-5999 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ MotorVehicles@gov.nu.ca ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᓂᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᔪᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒡᓗ.
 • ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ 2:    ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓂᒃᓴᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᒥᒃ ᐱᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐱᓕᕆᔨᒥᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑭᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᑭᓖᓂᐊᕐᓗᓂ ᐋᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ.
 • ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᒃᓴᖅ 3:    ᐱᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᓂᕐᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᑭᓕᐅᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᕐᓄᑦ. ᐊᐴᑎᓯᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᖅᑐᕐᓗᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ. ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᐸᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ..

ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᑎᑕᐅᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᒪᓂᒪᓕᖅᐸᑕ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ gov.nu.ca/motorvehicles ᐱᔪᒪᒍᑎᒃ:

 • ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓄᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
 • ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
 • ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᓄᓇᑰᕈᑎᓯᐅᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᓂ ᐅᓂᑳᕐᓂᖅ

ᒪᑐᔭᐅᔪᖅ/ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᖅ/ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ:

 • ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐳᓛᕆᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᑐᖅ.
 • ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑦ ᓇᑦᑎᓕᕆᔨᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᕿᓯᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ  ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ. 
 • ᑐᐊᕕᕐᓇᙱᑦᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᓗᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.
 • ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᓪᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᑦ.

 

 

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔨᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᖏᑦ ᓱᓕ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕝᕕᖏᓐᓂ. ᑭᖑᕙᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖑᕝᕕᖅᓯᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑎᑕᐅᔪᓪᓕ ᐃᓇᖐᖃᑦᑕᖅᑐᓪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᑉᐸᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎᒥᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓯᒃᑭᑖᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓯᒃᑭᑖᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒻᒨᖅᑕᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᑮᓇᐅᔭᑦᓵᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᓇᔅᓯᐅᔾᔭᐅᓗᑎᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᒍ ᑐᕋᐃᓯ ᒧᐊᐃᐅᓪᔅ, ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᓪᓗ ᐅᕗᖓ tmoyles@gov.nu.ca.

 

 

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ:

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᑦ

ᐊᐴᑎᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑭᙵᕐᓂᓗ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑕᐃᓐᓇ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᙱᖦᖢᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒋᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᕗᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ (FAIA) ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕐᓂᕈᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᓈᓴᐅᑎᒧᑦ, 1-844-534-1038. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖄᓚᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑖᓐᓇᓗ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᓂ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᖢᓂ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑭᙵᕐᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕖᑦ ᑎᑎᖃᕐᕕᖓᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓕᒫᑦ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ:

 • ᐃᖃᓗᖕᓂ 979-3333
  • ᒥᐊᓕ ᔮᒃᓴᓐ 867-222-1932.
  • ᓘᕆ ᖃᕆᑕᖅ: 867-222-3541.
    
 • ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ:
  • ᕉᓯ ᐅᓴᒃ 867-645-6458.
    
 • ᑭᙵᐃᑦ
  • ᕈᔅ ᕌᔅᕕᐅᓪ: 867-222-9613.
  • ᒪᐃᒐᓐ ᓵᓐᑐᕚᓪ: 867-222-0390.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕖᑦ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕖᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓄᐊᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓇᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᔭᕐᓂᖅᐸᑦ.  ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᕙᖐᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᓪᓗ ᐃᖏᕐᕋᕙᒃᑐᑦ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᐅᑕᖅᑭᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔭᕆᑐᓚᐅᕐᓂᖓᓂ.

ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᓄᑦ, ᒫᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᓄᑦᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᑯᓂᖓ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ:

 • ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑕᐃᑯᙵᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᕗᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᑕᐃᑯᙵᕌᖓᒥᒃ.
 • ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕖᑦ ᐃᓚᔨᐅᔾᔨᕗᑦ ᐊᒡᒐᓄᑦ ᐆᒪᔪᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐊᖅᑯᓵᖅᑕᐅᒐᔪᖕᓂᖏᓐᓂᒃ.
 • ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ/ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒦᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓪᓕᖅᓱᖅᑕᐅᕗᑦ ᐊᒡᒑᖕᓂᒃ, ᒪᑐᐊᕐᓂᒃ, ᑮᓇᒧᑦ ᓴᐴᓗᑕᕐᓂᒃ, ᐊᑕᔪᕐᓂᒃ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.
 • ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᒑᖓᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᑦ-19-ᒥᒃ ᖃᓂᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ.
 • ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑏᑦ ᓴᓗᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᖏᔨᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᓈᓴᐅᑎᓄᑦ:

 • ᐅᖄᓚᐅᑦ: 1-867-975-6322  
 • ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-877-806-8402.    
 • ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 1-867-975-6367.

ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ ᑭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᖅᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖏᑦ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑖ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᓕᖅᐳᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐃᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒃᐸᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒥᒃ, ᐱᕋᔭᒃᑐᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-6101 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ ncj.criminal@gov.nu.ca.

ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐃᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᒃᐸᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᒃ, ᐃᓚᒌᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ  867-975-6102  ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ, ncj.civil@gov.nu.ca.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐸᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐸᓖᓯᙳᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᕙᓂ 867-975-6103 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ,ncj.sheriff@gov.nu.ca..

ᒪᓕᒐᑎᒎᖓᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᕖᑦ

ᒪᓕᒐᑎᒎᖓᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ  ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᐳᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᐅᔪᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 867-975-6590 ᐅᕙᓗ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᖓᓐᓄ corporate.Registries@gov.nu.ca.

ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ

ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓗᑦᑕᐅᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᖄᓚᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕗᖓ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᒧᑦ, 1-866-456-5216-ᒧᑦ ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ,victimservices@gov.nu.ca. ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᑎᕐᓗᒋᑦ.

ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ

ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒪᓗᒍ, ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᔪᖃᕐᓗᓂ, 867-975-6314 ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ Rentaloffice@gov.nu.ca.

ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᑉ ᕿᒪᐃᔪᓄᓪᓗ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᐅᑉ

ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᑉ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓂᐊᕐᓗᒍ, ᐅᑯᐊ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᕿᒪᒃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑐᖃᕐᓗᓂ:
ᐅᖃᓘᑖ: 1-867-222-4039.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ: Public.Trustee@gov.nu.ca.

ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑐᖃᕐᓗᓂ:
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867-222-1805.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ: Publicguardian@gov.nu.ca.

ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᑦ

ᖃᑕᙳᑎᒌᓂ  ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᕗᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᑐᓴᖅᑕᖃᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖕᓂᒃ, ᐅᑯᐊ

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ:
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867-975-6112.
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-792-4183.
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ: cesp@gov.nu.ca

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᐅᑯᐊ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ:

 • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 4 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ
 • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᑭᙵᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.
 • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 2 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ ᒪᑐᔭᕆᐊᓕᑦ.
 • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 1 − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓂ, ᑭᑭᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᐃᕆᕝᕕᓕᒫᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑭᙵᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ (FANS)

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕆᓇᔭᕐᑕᖏᑦ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓇᔭᖕᒪᖔᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕙᓂ fanstravel@gov.nu.ca.

ᒪᑐᔭᐅᔪᑦ/ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᑦ/ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ

ᑭᙵᕐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ.

 • ᐊᑐᕆᐊᓕᖓ 4-ᒦᑦᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᔭᕌᖓᑦ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᑭᙵᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᓪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑉᐸᑕ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᓯᐸᑦᑕ ᒪᑐᐃᓛᖅᑐᑦ.

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐋᓪᓕᕋᐃᓪᓗ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖓᓯᒌᒃᑕᖅᐸᒡᓗᓯ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᓯ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᓯᓗ ᖃᓂᒪᒍᔅᓯ.