ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᑦᓯᕋᐅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᖅ

ᓯᑎᐱᕆ 25, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑐᑦᓯᕋᐅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᖅ

ᐆᒪᖁᑏᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᒧᑦ ᐊᑭᖓ $5.41 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑭᓗᕗᐊᑦᒧ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᑎᕕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐊᑐᓕᕐᓗᓂ ᐅᑐᐱᕆ 1, 2017−ᒥᑦ, ᒫᔾᔨ 31, 2018−ᒧᑦ. ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᒧᑦ

ᐊᑭᖓ ᐊᓯᔾᔨᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒍ, ᑖᓐᓇ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᑎᒎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᓂᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ.

ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎ ᐊᑐᓕᑲᐅᑎᒋᓲᒧᑦ ᑐᔫᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕗᖓ URRC@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᖓᔪᖃᐅᑎᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐆᒪᖁᑏᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ ᐅᕗᖓ URRC, P.O. Box 1000, Station 200, Iqaluit, NU X0A 0H0. ᑐᑦᓯᕋᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᑦᓴᖓ ᐅᑐᐱᕆ 13, 2017−ᖑᓕᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯ 5−ᒧᖅᐹᖅ ᑲᓇᖕᓇᐅᑉ ᓯᖅᑭᕐᖑᔭᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ www.qec.nu.ca.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᐊᖓᔪᖃᐅᑎᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ
ᐆᒪᖁᑏᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
(867)975-6054
URRC@gov.nu.ca