ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐄᐳᕈ 07, 2014

ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ

ᐅᓪᓗᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ: ᐊᐃᕆᓕ 7, 2014

ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃ: ᒪᐃ 9, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 30 sec

 

ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᕐᓂᐊᓕᓵᖅᐹ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓯᑎᐱᕆ 2014-ᒥ? ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-4800 ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓱᕈᓰᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓇᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᐊᒻᒪ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᓕᖅᑭᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᕆᓕ 28 ᔫᓂ 24-ᒧᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᑭᒍᑎᓕᕆᓂᖅ, ᑐᓵᓂᖅ, ᑕᐅᑐᖕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐃᓚᐅᓗᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ. ᐊᓕᓐᓂᐊᕆᐅᕐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐊᔾᔨᒋᖏᑕᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓄᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᓂᐊᕐᒪᒍ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑑᑉ.

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖓᑦ ᓇᔪᒐᓕᒃ ᐃᒡᓗ 1091. ᐅᖃᓘᑎᖓ 867-975-4800.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᕕᒃ:

ᕌᓐ ᕙᔅᓯᓐᒃ

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca