ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐳᔪᕐᕕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑦᓯᕕᖓᓂ

ᒪᐃ 22, 2014

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᑦᓴᖅ

ᐳᔪᕐᕕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑦᓯᕕᖓᓂ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᒪᐃ 22, 2014

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: ᒪᐃ 22, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 30 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

ᐳᔪᐊᓗᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑦᓯᕕᖓᑕ ᐃᑯᐊᓪᓚᓂᖓᓂ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᒃ.

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕈᕕᑦ ᐳᕙᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᓱᕈᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐳᔪᕐᒦᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ. ᐃᓯᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐃᒐᓛᑎᑦ ᐹᑎᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca