ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓄᕕᐱᕆ 05, 2019
ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᕕᑉᐱᕆ 5, 11:30−ᒥᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 26, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᕙᒃᑕᖓᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓕᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᐊᕐᒪᑦ ᐅᑐᐱᕆ 1−ᒥᑦ ᐅᑐᐱᕆ...

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

Jobs Opportunities

ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑐᐊᓄᑦ. ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᓕ 1, 2019 ᐊᒻᒪ ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒥᑦ, ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ...
Closing Date: 10/01/2020
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐲᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᖅᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.  ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᑲᔪᓯᑎᑦᑏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᒡᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᓂ...
Closing Date: 10/01/2020
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐲᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᖅᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕙᒃᑐᖅ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᓯᐅᖅᓯᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᖅ/...
Closing Date: 13/12/2019