ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

Jobs Opportunities

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᒪᓕᒃᖢᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐊ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᓄ ᓄᓇᓕᖓᓄᑐᐊᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓄ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ...
Closing Date: 26/07/2019
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ! ᖃᓄᖅ...
Closing Date: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ! ᖃᓄᖅ...
Closing Date: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ