ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖅᖢᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᐃᑦᑑᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ:

ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᖁᔭᖓᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᑎᓕᒃ (ᔫᓂ 30, 2025)

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ (ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖕᒐ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2018)

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓱᓕᒡᕕᒃᓴᓕᒃ ᑎᓯᐱᕆ (ᐃᓱᓕᒡᕕᒃᓴᓕᒃ ᑎᓯᐱᕆ 31, 2020)

ᐃᓱᓕᑦᑐᑦ ᐊᐃᑦᑑᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ: 

ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ (ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᑎᓕᒃ ᔫᓂ 30, 2021)

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ (ᓯᑎᐱᕆ 30, 2014)

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑦ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ (ᔫᓂ 30, 2013)

ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ (ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᑎᓕᒃ ᔫᓂ 30, 2017)

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓱᓕᒡᕕᒃᓴᓕᒃ ᑎᓯᐱᕆ (ᐃᓱᓕᒡᕕᒃᓴᓕᒃ ᑎᓯᐱᕆ 31, 2016)