ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

2021-22 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᒪᒃᐱᓛᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑲᑎᒪᒍᓐᓇᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ

ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᐃᓪᓗ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᐃᓪᓗ ᓄᑖᒧ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒻᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑲᑎᒪᒍᓐᓇᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ:  ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ 2021-22. ᑐᕌᒐᖓ ᑖᑦᓱᒪ ᑎᑎᖅᑲᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᓱᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᓵᙵᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᑦᓱᒍ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᑖᒧᑦ ᐱᓪᓚᕆᑦᑐᒥᑦ ᐃᓅᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ.

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᔾᔨᐅᓂᐊᖏᒻᒪᖔᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.  ᓯᑕᒪᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖏᖔᕐᓗᑕ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ 2020-21-ᒥ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓄᑦ:

  • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓗᒍ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᐃᑦ
  • ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᓕᓐᓂ
  • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᖓ, ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ
  • ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖏᑎᒍᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᑎᒌᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ, ᓄᓇᓖᓪᓗ

ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᕆᓯᒪᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᖅ ᑖᑦᓱᒪᖓ ᓄᑖᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ.

ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᒍᓐᓇᑲᓐᓂᕐᓂᑎᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᓱᓇᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᓱᓕᔪᓂᒃ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᓱᑎᓪᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᕙᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ.