You are here

ᐋᓂᒃᔅ − ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒥᓲᙱᓛᓄᑦ−ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ

jenseigne-en-français.ca

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᓯᐊᒻᒪᑦᓯᒪᔪᑦ ᓯᔾᔭᖓᓂᑦ ᓯᔾᔭᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᖃᓪᓗᓈᓄᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔾᔪᓯᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᒥᓲᙱᓛᓄᑦ−ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᓂᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ (FFL ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ) ᒥᓂᔅᑕᖓᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑲᓇᑕᒥ (CMEC) ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒥᓲᙱᓛᓂ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

2013-ᒥ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ-ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥ, Approche culturelle de l’enseignement (approcheculturelle.ca), ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ-ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. 2018-ᒥ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓕᓯᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ-ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ (communico.club).

ᒫᓐᓇ, 2020-ᒥ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᒥ J’enseigne en français au Canada (jenseigne-en-français.ca) ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓄᒋᐊᖏᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᕐᒥᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᓚᒃᑲᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ Communico and Approche culturelle de l’enseignement ᓇᒻᒥᓂᖅ-ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ. ᑖᓐᓇᓗ J’enseigne en français au Canada, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᖓᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓂᕆᐅᑦᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᑦ ᑭᖑᓕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓕᐅᓕᖅᐸᑦ.