You are here

ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ

ᑐᑭᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕕᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᕋᓛᖏᓂᑦ: ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᓄᑦ

ᑐᑭᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕕᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᕋᓛᖏᓐᓂᑦ: ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᓄᑦ (ᐃᓗᐃᑦᑐᖅ)

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᑕᒪᐃᓐᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐃᓚᖓ 1: ᑐᑭᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 2: ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ

ᐃᓚᖓ 3: ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐸᐃᕆᕖᑦ

ᐃᓚᖓ 4: ᐱᔪᓐᓇᐅᑎ ᐋᒡᒑᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᔅᓴᙱᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ

ᐃᓚᖓ 5: ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓕᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ

ᐃᓚᖓ 6: ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ

ᐃᓚᖓ 7: ᐸᐃᕆᕖᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 8: ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ

ᐃᓚᖓ 9: ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ

ᐃᓚᖓ 10: ᓂᕆᓐᓇᐃᑦ, ᑕᒧᓗᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖀᑦ ᓂᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 11: ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 12: ᓴᓗᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 13: ᐄᔭᒐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 14: ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ

ᐊᐃᑦᑑᕐᓘᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ

ᐃᓚᖓ 15: ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 16: ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᐅᓚᓃᓪᓗ

ᐃᓚᖓ 17: ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 18: ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓚᖓ 19: ᐸᖅᑭᓂᖅ ᐅᐊᑦᑎᓂᕐᓗ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 20: ᐸᐃᑉᐹᒃᑯᕕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ

 

ᐱᒻᒪᕇᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

 ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓄ ᒪᓕᒐᖏᑦ

 ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓄ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓪᓗ

Canada-Nunavut Early Learning and Child Care Agreement (Annex 2: Nunavut’s action plan)

 

ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑐᕋᔅᓴᑦ

Encyclopedia on Early Childhood Development

National Association for the Education of Young Children (an American organization)

Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development

The Canadian Child Care Federation

Child Care Advocacy Association of Canada

Childcare Resource and Research Unit

Atkinson Centre for Society and Child Development