ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐊᑐᕆᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓲᖅ ᐱᖓᓱᒋᔭᖓᓂ ᕕᕗᐊᕆᒥ ᐱᖓᔪᐊᖑᓕᕌᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐹᓪᓕᕈᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᓲᖑᓴᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ/ᓱᒃᑯᔨᐊᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ. ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᓇᖏᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᓲᖑᓴᖕᓂᖃᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖓᓂ!
 

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓂᖅ ᕕᕗᐊᕆ 26, 2020