ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑐᕆᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓲᖅ ᐱᖓᓱᒋᔭᖓᓂ ᕕᕗᐊᕆᒥ ᐱᖓᔪᐊᖑᓕᕌᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐹᓪᓕᕈᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᓲᖑᓴᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ/ᓱᒃᑯᔨᐊᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ. ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᓇᖏᖅᓯᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᓲᖑᓴᖕᓂᖃᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖓᓂ!
 

ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓂᖅ ᕕᕗᐊᕆ 26, 2020