You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓄ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᕕᔅᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ

ᐊᑕᒐᒃᓴᐃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓄ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑏᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖁᓗᒍ ᐸᐃᕆᕝᕕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐊᑐᒐᒃᓴᓄᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᖅ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᓐᓇᖅᓯᔪᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓄᒋᐊᓂᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕈᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᒥᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᒧ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐸᐃᕆᔨᐅᓂᕐᒧᓘᓐᓃ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

 

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ (NAC) ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓲᖑᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑏ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇᓃᑦᑐᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓅᕈᒪᒍᕕᑦ.

http://www.arcticcollege.ca/

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓄᑦ, ᐅᓇᓃᑦᑐᖅ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

https://www.arcticcollege.ca/education