ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᓇᙵ  ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᔅᓴᖅ  ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. 

     ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ​

     ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ​

     ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ

     ᐅᐃᕖᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ​