You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓂᖅ

ᐊᖅᑯᑎ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᑎᑦ ᐃᓚᒋᐊᕌᕐᔪᒋᐊᖃᖅᐹᑦ ᐱᔭᕇᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ 12-ᒥᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᒻᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ? ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ! ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓄᒍᕕᑦ. 

ᐅᕗᖓ ᓇᕿᑦᑎᓗᑎ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᑐᕌᕈᑎᒃᓴᒧᑦ

ᐅᕗᖓ ᓇᕿᑦᑎᓗᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᕐᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑕᐅᓕᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᒍᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓄᑦ